کارخانجات

کارخانه 1

مساحت زمین: 26,000 متر مربع

مساحت مسقف: 31,000 متر مربع

(بیشتر)

کارخانه 2

مساحت زمین: 40,000 متر مربع

مساحت مسقف: 30,000 متر مربع

(بیشتر)

کارخانه 3

مساحت زمین: 170,000 متر مربع

مساحت مسقف: 65,000 متر مربع

(بیشتر)