اخبار

کروز توانست با ارائه ای سی یو نسل جدید به عنوان محصول نوین داخلی سازی شده در چهارمین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی، لوح زرین این جشنواره را دریافت کند.